Dans ma ludothèque

Diese Spiele habe ich schon gekauft.
Rush & Bash
Rush & Bash
Par Erik Burigo
Illustré par Guido Favaro
2-6 8+ 30´
KORSAR
KORSAR
2-8 8-99 20´
Splendor
Splendor
Par Marc André
Illustré par Pascal Quidault
2-4 10+ 30´
7 Wonders
7 Wonders
Par Antoine Bauza
Illustré par Miguel Coimbra
2-7 10+ 30´
Bohnanza
Bohnanza
2-7 12+ 60´
7 Wonders
7 Wonders
Par Antoine Bauza
Illustré par Miguel Coimbra
2-7 10+ 30´
Munchkin
Munchkin
Par Steve Jackson
Illustré par John Kovalic
3-8 12+ 60´
Korsar
Korsar
2-8 8+ 20´
Pickpocket
Pickpocket
2-6 10+ 30´
Baron
Baron
2-5 12+ 60´
Iliade
Iliade
2-6 10+ 45´
Ca$h'n Gun$
Ca$h'n Gun$
4-6 10+ 30´