Games I played

Diese Spiele habe ich schon gespielt.
Boss Monster
Boss Monster
74/100 -52Bewertungen
Par Chris O'neal et Johnny O'neal
Illustré par Kyle Merritt
2-4 13+ 30´
Koryŏ
Koryŏ
82/100 -170Bewertungen
Par Gary Kim
Illustré par Ian Parovel et Stéphane Gantiez
2-4 14+ 15´
Android Netrunner
Android Netrunner
92/100 -112Bewertungen
Par Richard Garfield
Illustré par Bruno Balixa, Ralph Beisner, Gong Studios, Mark Anthony et Taduran
1-2 13+ 35´